Protokół zebrania Rady Osiedla Osów w dn. 16.05.2017r.

Nr aktu: 
21
Data posiedzenia: 
wtorek, 16 Maj, 2017

Szczecin, 16.05.2017

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 16.05.2017r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

           

  1. Odwołanie skarbnika RO

 

Skarbnik Joanna Przybylska złożyła rezygnacje z pełnionej funkcji w radzie oraz rezygnację z członka Rady Osiedla Osów. W głosowaniu Rada przyjęła tą rezygnację - 10 osób za , 1 osba wtrzymała się - uchwała nr 39

 

 

  1. Wnioski mieszkańców

 

Wniosek nr 1 - p. Kromski

Mieszkaniec zwrócił się z prośbą o wydanie opinii do ZBiLKu o wydzierżawienie terenu pod nasadzenia zieleni. Rada nie moze wydac takiej opinii, ponieważ ZBiLK musi zwrócić się do nas, ponad to sprawa nie dotyczy terenu przyległego do jednej nieruchomości, więc będzie potrzebna opinia sąsiadów

Wniosek nr 2 - p. Szefler

Mieszkaniec zwrócił się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej nazwy ulicy Pod Urwiskiem. Rada nie moze wydac takiej opinii, ponieważ potrzebna jest opinia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Samorządności

 

 

  1. Sprawa ul. Upalnej

 

Na zebranie przyszli przedstawiciele firmy deweloperskiej Fala Invest i wyjaśniali sprawę zamieszania wokół ulicy Upalnej. Pan Rafał Janowicz omówił planowany przebieg ulic między Osowem a Warszewem wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wg tego planu ul. Chłodna będzie przedzielona przez nowa ulicę i dlatego konieczna była zmiana nazwy jednej z jej części. Nowe domy wybudowane przez dewelopera znajdują się przy sięgaczu od ul. Chłodnej, nowej Upalnej. Deweloper tłumaczył, że występując o nadanie nazwy nowej ulicy nie miał świadomości , że zostanie zmieniona również nazwa części ul. Chłodnej. Na zebraniu obecna była mieszkanka jednego z nowych domów i tłumaczyła, że nowo powstała ulica musi mieć nazwę, aby mogła zameldować się w nowym domu. W trakcie zebrania dołączył mieszkaniec "starej" części ul. Chłodnej p. Stołowicz i zarzucił deweloperowi działanie na niekorzyść "starych" mieszkańców. Mieszkańcy ul. Chłodnej nie zgadzają się na zmianę nazwy ulicy. Obecnie sprawa jest wyjaśniana w Urzędzie Miasta.

 

 

  1. Plan zagospodarowania Osów-Miodowa 3

 

            RO ponownie dyskutowała nt. planu zagospodarowania Osów-Miodowa 3, w   szczególności terenu przy ul. Junackiej oraz ul. Moczarowej (teren bo byłej           przpompowni). Dariusz Dziechciarz wyjaśnił, że jest juz projekt planu oraz że          można składać uwagi do projektu. Każda uwaga do planu musi być        rozpatrzona, jeżeli jest rozpatrzona pozytywnie to jest  przyjmowana i plan jest   zmieniany, jeżeli negatywnie to musi być uzasadnienie odrzucenia uwagi do            planu. RO podjęła uchwałę nr 40 (8 osób za, 3 wstrzymały się) w sprawie       wniesienia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego       „Osów - Miodowa 3” Uwagi RO to :

            - teren przy ul. Junackiej powinna być zarezerwowana na potrzeby rozwoju       osiedla jako obszar przestrzeni publicznej, nie powinien być przeznaczony pod            zabudowę jednorodzinna z możliwością usług gastronomicznych

             - teren przy ul. Moczarowej jako potencjalne miejsce rekreacji i wypoczynku      oraz integracji mieszkańców.

 

 

  1. Wyjazdowe szkolenie w Łukęcinie

 

Przewodnicząca Iwona Świątkowska omówiła szkolenie dla Rad Osiedli w Łukęcinie, w którym uczestniczyła. Na szkoleniu w pierwszy dzien była dyskusja z prezydentem miasta Piotrem Krzystkiem, w drugi dzień byli przedstawiciele ZUKu, ZBiLKu i ZDiTMu i każda rada osobno miała możliwość omówienia swoich spraw. Rozmawiano m.in. o ulicy Andersena, że w najbliższym czasie nie będzie przebudowywana, natomiast będzie przebudowa ulicy Miodowej i powstanie rondo na skrzyżowaniu ulic Miodowej i Chorzowskiej.

 

Podczas dyskucji ustalono, ze RO uzupełni wnisek do budżetu miasta o budowę świetlicy osiedlowej, koszt ok.500tyś zł. Podjęto uchwałę nr 41 - 10 osób głosowało za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się.

 

 

  1. Sprawy różne i wolne wnioski

 

Ustalono organizację festynu osiedlowego na 9.09. Festyn będzie połączony z coroczną imprezą Stowarzyszenia na rzecz Osowa "Osów w kwiatach". Jeden z członków RO znalazł informację, że 8.09.1945r. została wciągnięta polska flaga na Osowie.

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów