Protokół zebrania Rady Osiedla Osów w dn. 23.03.2017r.

Nr aktu: 
20
Data posiedzenia: 
czwartek, 23 Marzec, 2017

Szczecin, 21.03.2017

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 23.03.2017r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

  1. Zatwierdzenie protokołu

 

            RO jednogłośnie przyjęła protokół z zebranie RO w dn.24.01.2017r.

           

  1. Inwestycje na rok 2017

 

Przewodnicząca Iwona Świątkowska przedstawiła aktualne sprawozdanie dotyczące możliwości przeprowadzenia inwestycji na naszym osiedlu, które zostały przyjęte przez  RO na zebraniu w dn.29.11.2016r. wg poniższej tabeli :

 

L.p

Nazwa zadania

Lokalizacja

Szacowana kwota

1.

Wykonanie instalacji deszczowej w obrębie dwóch uliczek gruntowych na terenie Osiedla Skarbówek

Osiedle Skarbówek - uliczki zaznaczone na załączonej mapce

10,000zł

2.

Wykonanie oświetlenia ścieżki

Ścieżka między ul. Kaczeńców i ul. Uroczą

30,000zł

3.

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu sportowo rekreacyjnego przyległego do boiska na ul. Wiśniowej

Teren między ul. Wiśniową i ul. Zawiłą

20,000zł

4.

Budowa przyłączy elektrycznych i wod-kan przy boisku na ul. Wiśniowej

Boisko ul. Wiśniowa

20,000zł

5.

Wykonanie monitoringu boiska i terenu wokół boiska

Ul. Wiśniowa i teren przyległy

25,000zł

6.

Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego

Między ul. Wiśniową i Zawiłą

10,000zł

7.

Niwelacja terenu przyległego do boiska

Między ul. Wiśniową i Zawiłą

20,000zł

8.

Realizacja projektu zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego

Między ul. Wiśniową i Zawiłą

35,000zł

 

Po rozmowach w Urzędzie Miasta i innych instytucjach (m.in ZUK) odpowiedzialnych za inwestycje miejskie miasto nie może wykonać inwestycji na ternie Osiedla Skarbówek, ponieważ teren ten ma funkcje rekreacyjne. Odnośnie monitoringu boiska, który RO chciała wykonać ze względu na różne akty wandalizmu pojawiające się na boisku i wokół problemem jest umiejscowienie sprzętu do monitoringu, RO nie dysponuje siedzibą, w której można taki sprzęt zainstalować. Koszt przyłączy wod-kan i elektrycznych na teren boiska to około 45,000zł. RO przedyskutowała jeszcze raz plany inwestycyjne. Rozmawiano o zagospodarowaniu terenu przy placu zabaw - ustalono wyrównanie terenu, wykarczowanie krzaków (10 osób za ). Rozmawiano także o wykonaniu projektu koncepcyjnego terenu, który pokaże możliwości zagospodarowania tego obszaru (koszt ok. 10,000zł - 10osób za). Sporna kwestią była budowa chodnika o szer.120cm, który łączyłby chodnik przy ul. Kaczeńców z polana rekreacyjną, ponieważ jego koszt oszacowano na 55,000zł.

Po tych ustaleniach RO podjęła uchwałę 35/2017 i postanowiła przeznaczyć kwotę 170.000zł na następujące inwestycje na osiedlu :

 

L.p

Nazwa zadania

Lokalizacja

Szacowana kwota

1.

Budowa przyłączy elektrycznych i wod-kan przy boisku na ul. Wiśniowej

Boisko ul. Wiśniowa

45,000zł

2.

Niwelacja terenu rekreacyjnego - wyrównanie terenu przy placu zabaw i polany rekreacyjnej oraz wykarczowanie krzaków i zarośli 

Ul. Wiśniowa, ul. Zawiła i tereny przyległy

30,000zł

3.

Oświetlenie chodnika między ul. Kaczeńców a  ul. Uroczą

Między ul. Kaczeńców i Uroczą

30,000zł

4.

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu rekreacyjnego

Między ul. Wiśniową i Zawiłą

10,000zł

Suma :

115,000zł

 

 Pozostałą kwotę w wysokości 55.000zł  postanawia przeznaczyć w zależności od możliwości technicznych i kosztów na  monitoring terenu boiska przy ul. Wiśniowej i okolicznego terenu rekreacyjnego lub na budowę chodnika między ul. Kaczeńców z polaną rekreacyjną.

 

 

  1. Sprawa ul. Chłodnej

 

Przewodnicząca I. Świątkowska omówiła przebieg posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności, na którym omawiano nadanie nazwy ul. Upalnej. Mieszkańcy nowej ul. Upalnej, poprzednio Chłodnej chcą powrotu do poprzedniej nazwy. Komisja wyznaczyła wizję lokalna 3.04.2017r. o godz. 10.30

 

 

  1. Aleja Kwiatowa

 

Miasto planuje w maju br. wydarzenia na Alei Kwiatowej, na którym maja zaprezentować się Rady Osiedli. Nikt z RO Osów nie wyraził chęci przygotowania stoiska i uczestniczenia w tym wydarzeniu.

 

  1. Dzierżawa gruntu

 

            RO podjęła uchwałę 36/2017 dotyczącą dzierżawy gruntu w rejonie ul. Kluka    32, działka nr 119/6, obręb 2015 z przeznaczeniem na poprawienie warunków   zagospodarowania.  RO wydała opinię negatywną.

 

  1. Chodnik przy ul. Kluka

 

RO wnioskowała do ZDiTMu o budowę chodnika wzdłuż ulicy Kluka. Koszt budowy takiego chodnika oszacowano na 550.000zł. ZDiTM odpowiedział, że nie dysponuje środkami na budowę tego chodnika.

 

  1. Siedziba RO

 

Koszt wynajęcia pomieszczenia na siedzibę RO uległ podwyższeniu, było 350zł kwartalnie, teraz jest 500zł kwartalnie. Z tego powodu UM poprosił o uzasadnienie podwyżki.

RO stara się o własną siedzibę i wystąpił do ZBiLKu o przydział lokalu. Z powodu zamknięcia sklepu Społem na ul. Miodowej będzie dostępny lokal po tym sklepie. Ma być ustalony termin wizji lokalnej.

 

  1. Sprawy różne i wolne wnioski

 

Pan Mariusz Wojtas przedstawił wniosek mieszkańców o nadanie nazwy ulicy.

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów