Protokół z dn. 07.11.2017r.

Nr aktu: 
24
Data posiedzenia: 
wtorek, 7 Listopad, 2017

Szczecin, 07.11.2017r.

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 07.11.2017r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

 

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań

 

protokół z dn.18.07 - wszyscy za

protokół z dn. 23.08 - wszyscy za

protokół z dn.19.09 - wszyscy za

 

 

  1. Uchwała o przesunięciu środków

 

Na dzień dzisiejszy w budżecie RO zostało 2112zł oraz z dotacji otrzymanej od Komisji Inicjatyw Społecznych 2397zł.

 

RO ustaliła zakup siatek do bramek na boisku - koszt około 500zł oraz zakup rzutnik na potrzeby własne RO - koszt ok.1600zł

Odbyło się głosowanie - 9 osób za, 1 wstrzymuje się, 0 przeciw

 

Środki KIS RO postanowiła przeznaczyć na wigilię osiedlową w dn.7.12.

Odbyło się głosowanie - 9osób za, 1 osoba wstrzymuje się

 

  1. Omówienie inwestycji z roku 2017r.

 

Omówiono aktualny stan inwestycji na naszym osiedlu. Udało się zrealizować projekt zagospodarowania terenu za kwotę 9225zł oraz niwelację terenu rekreacyjnego przy ul. Wiśniowej, Uroczej , Zawiłej poprzez wyrównanie terenu przy placu zabaw i polanie rekreacyjnej oraz wykarczowanie krzaków i zarośli na ww. terenie za kwotę ok.32tys zł. Pozostałe zadania zaplanowane na ten roku, czyli oświetlenie chodnika między ul. Kaczeńców a ul. Uroczą, budowa chodnika między ul. Kaczeńców a polaną rekreacyjną, dokończenie ogrodzenia polany rekreacyjnej wraz z bramą wjazdową przechodzą na kolejny rok.

 

 

  1. Uchwała o zabezpieczeniu środków na przyłącze do sieci ENEA

 

W związku z realizacją oświetlenia chodnika Rada Osiedla Osów zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie Rady Osiedla Osów na rok 2018 środków finansowych na realizację przyłącza do sieci ENEA w kwocie 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

  1. Inwestycje w 2018r.

 

Uzgodniono przeznaczenie środków na inwestycje w 2018r. na realizację zagospodarowania terenu rekreacyjnego wg projektu.

 

 

  1. Sprawy różne i wolne wnioski

 

W sprawach różnych omówiono problem Żabińca oraz omówiono odpowiedź Miasta na zapytanie RO nt. opinii dotyczącej hałasu i możliwości zabezpieczenia przed hałasem przy sklepie Netto.

 

8. Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów