Protokół z dn. 08.11.2016r.

Nr aktu: 
17
Data posiedzenia: 
wtorek, 8 Listopad, 2016

Szczecin, 08.11.2016

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 08.11.2016r.

1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczc Rady Osiedla Osów I. witkowsk,
stwierdzenie quorum (lista obecnych w załczeniu), zatwierdzenie porzdku
zebrania.

2. Zatwierdzenie protokołu
RO jednogłonie przyjła protokół z zebranie RO w dn.22.09.2016r.

3. Budet RO na rok 2017
Zarzd RO przyjł uchwał zarzdu 1/2016 budet na rok 2017. Budet
stanowi załcznik do protokołu. Przewodniczca przedstawiła radnym
uchwalony budet, nikt z obecnych nie wniósł uwag.

4. Wniosek o kontunuacj dzierawy gruntu w celu przeznaczenia na ogródek
przydomowy
RO pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkaców o kontynuacj dzierawy
czci działki 284/4 z obrbu 2019 w celu przeznaczenia na ogródek
przydomowy. RO podjła jednogłonie uchwał nr 27/2016

5. Przeznaczenie rodków na oznakowanie wewntrzne na Osiedlu Skarbówek
RO przyjła jednogłonie uchwał nr 28/2016 w sprawie przeznaczenia
pozostałych w budecie RO rodków na wykoanie oznakowania
wewntrznego na Osiedlu Skarbówek.

6. Sprawa starego boiska do koszykówki
RO podjła działania w celu likwidacji starego boiska do koszykówki. Boisko to
jest uciliwe dla okolicznych mieszkaców z powodu korzystania z niego w
pónych godzinach wieczornych (jest hałas w godz. 23-24). Ustalono, e
kosze do koszykówki zostan przeniesione na powstajcy plac zabaw na
terenie R.O.D. Skarbówka. W przyszłoci RO ma zamiar zagospodarowa
istniejcy plac na boisko do badmintona lub na plac manewrowy do nauki
jazdy na rowerze.

7. Sprawa ul. Chłodnej
Rada Miasta uchwaliła zmian nawy czci ulicy Chłodnej na ul. Upaln. Do
RO wpłynł wniosek w maju 2016r. o zaopiniowanie nazwy dla nowej ulicy w
rejonie ulicy Chłodnej. RO wydała opini, w której przychyla si do nazwy ul.
Ciepła lub ul. Upalna. Obecni mieszkacy ul. Chłodnej nie zgadzaj si na
zmian nazwy ulicy i wice si z tym utrudnienia. RO poparło ich skarg,
poniewa członkowie RO uwaaj, e zostali wprowadzeni w błd - pismo
dotyczyło nadania nazwy dla nowej ulicy, a nie dla zmiany nazwy istniejcej.

8. Komisje w ramach działania RO
RO dyskutowała nad organizacj pracy własnej. Przewodniczca
zaproponowała utworzenie komisji/grup roboczych zajmujcych si
poszczególnymi obszarami działalnoci RO. Zaproponowano utworzenie
grupy ds. nieruchomoci, która miałaby zajmowa si wnioskami o dzieraw,
o sprzeda działek, nazwami ulic itp. Zaproponowano grup ds. ochrony
rodowiska, która miałaby si zajmowa biecym monitorowaniem sprawy
sprztania osiedla, koszenia trawy, utrzymania zieleni. Po dyskusji rada
stwierdziła, e nie bdzie tworzy grup roboczych, a do biecych spraw
przydziela odpowiedzialne za dane zadanie osoby.

9. Wniosek mieszkaców ul. Kluka
Do RO wpłynło pismo od mieszkaców o zaopiniowanie wniosku złoonego
do ZDiTMu o wybudowanie drogi do posesji Kluka 31 oraz o przywrócenie
skarpy i pasa technicznego wzdłu dojazdu do posesji Kluka 31. RO nie moe
zaopiniowa tego wniosku, poniewa pismo nie zawierało załczonego
wniosku ani mapy sytuacyjnej. Ustalono, e RO zwróci si do mieszkaców z
prob o uzupełnienie pisma.

10. Szkolenie dla Rad Osiedli
W dn. 19-20.11.2016 Urzd Miasta zorganizował wyjazdowe szkolenie dla
członków rad osiedli. RO Osów reprezentowa bd Iwona witkowska i
Grayna Ławicka. Szkolenie ma dotyczy równie nowego statutu rad osiedli.
Ustalono, e przewodniczca zgłosi uwag do statutu dotyczc
przewodniczcych RO, aby w statucie zapisa, e przewodniczcy RO nie
moe by radnym miejskim.

11. Zamknicie obrad
Po wyczerpaniu porzdku obrad nastpiło zamknicie zebrania.

 

Sporzdziła:
Karolina Trojga
Sekretarz Rady Osiedla Osów