Protokół z dn. 22.01.2019r.

Nr aktu: 
30
Data posiedzenia: 
wtorek, 22 Styczeń, 2019

Szczecin, 22.01.2019r.

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 22.01.2019r.

1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską,
stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku
zebrania.

2. Realizacja planu finansowego w roku 2018
Skarbnik RO Dariusz Dziechciarz przedstawił jak RO wykorzystała środki
przyznane na rok 2018.
RO przyjęła jednogłośnie uchwałę w tej sprawie.

3. Budżet Rady Osiedla Osów na rok 2019
Skarbnik przedstawił projekt planu finansowego na rok 2019.
Budżet RO wynosi 19 131zł, przeznaczono :
- 4832zł dieta przewodniczącej
- 4800zł dieta członków zarządu
- 967zł obsługa rad osiedli
- 8532zł działalność na rzecz mieszkańców
RO przyjęła jednogłośnie uchwałę w tej sprawie

4. Omówienie planowanych inwestycji na Osiedlu Osów latach 2019-2024
RO od wielu lat stara się o powstanie na Osiedlu Osów obiektu, który
spełniałby funkcję świetlicy osiedlowej, domu seniora,oraz siedziby rady
osiedla.
W najbliższych latach RO będzie dysponować budżetem łącznym w
wysokości 1 000 000 zł (200 000zł/rok ), który, zgodnie z deklaracją
prezydenta miasta Piotr Krzystka, można przeznaczyć łącznie na jedną
inwestycję. RO dyskutowała w jakiej formie powinna powstać taka świetlica –
czy powinien to być nowo wybudowany obiekt w centrum osiedla, czyli w
okolicach boiska na ul. Wiśniowej czy powinien to być lokal wynajęty. Ro
dyskutowała również jak taki obiekt powinien funkcjonować, kto nim będzie
zarządzał, utrzymywał.
Ostatecznie rada ustaliła, że w pierwszej kolejności powinna się odbyć ankieta
wśród mieszkańców czy są za powstaniem takiej świetlicy/domu seniora na
naszym osiedlu.

5. Sprawy bieżące
Nikt z radnych nie podniósł żadnej bieżącej sprawy wymagającej omówienia.

6. Zamknięcie obrad
Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

Sporządziła:
Karolina Trojga
Sekretarz Rady Osiedla Osów