Protokół z dn. 29.11.2016r,

Nr aktu: 
18
Data posiedzenia: 
wtorek, 29 Listopad, 2016

Szczecin, 29.11.2016

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 29.11.2016r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

  1. Zatwierdzenie protokołu

 

            RO jednogłośnie przyjęła protokół z zebranie RO w dn.08.11.2016r.

           

  1. Inwestycje na rok 2017

 

RO dyskutowało na temat przeznaczenia środków w wysokości 170, 000zł na inwestycje na osiedlu. Ustalono podział środków na inwestycje wg tabeli :

L.p

Nazwa zadania

Lokalizacja

Szacowana kwota

1.

Wykonanie instalacji deszczowej w obrębie dwóch uliczek gruntowych na terenie Osiedla Skarbówek

Osiedle Skarbówek - uliczki zaznaczone na załączonej mapce

10,000zł

2.

Wykonanie oświetlenia ścieżki

Ścieżka między ul. Kaczeńców i ul. Uroczą

30,000zł

3.

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu sportowo rekreacyjnego przyległego do boiska na ul. Wiśniowej

Teren między ul. Wiśniową i ul. Zawiłą

20,000zł

4.

Budowa przyłączy elektrycznych i wod-kan przy boisku na ul. Wiśniowej

Boisko ul. Wiśniowa

20,000zł

5.

Wykonanie monitoringu boiska i terenu wokół boiska

Ul. Wiśniowa i teren przyległy

25,000zł

6.

Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego

Między ul. Wiśniową i Zawiłą

10,000zł

7.

Niwelacja terenu przyległego do boiska

Między ul. Wiśniową i Zawiłą

20,000zł

8.

Realizacja projektu zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego

Między ul. Wiśniową i Zawiłą

35,000zł

 

Zadanie nr 1 - Wykonanie instalacji deszczowej w obrębie dwóch uliczek gruntowych na terenie Osiedla Skarbówek

Zadanie dotyczy odprowadzenia wody deszczowej z obszaru części dwóch uliczek do instalacji deszczowej wzdłuż ul. Chopina.

 

 Zadanie nr 2 - Wykonanie oświetlenia ścieżki między ul. Kaczeńców a ul. Uroczą

Zadanie polega na postawieniu kilku latarni parkowych, aby oświetlić ścieżkę w celu poprawy bezpieczeństwa.

 

 

 Zadanie nr 3 - Wykonanie projektu zagospodarowania terenu sportowo rekreacyjnego przyległego do boiska na ul. Wiśniowej

Zadanie polega na przygotowaniu projektu zagospodarowania terenu wspólnego na Osiedlu Osów. Projekt ma określić jak można wykorzystać teren przyległy do boiska , aby stworzyć przestrzeń wspólna dla mieszkańców, ma wskazać jak rozplanować ścieżki, gdzie przeznaczyć miejsce na ognisko, na części wypoczynkowe i mini scenę na imprezy integracyjne. RO zamierza przez najbliższe lata przeznaczać środki na realizację tego projektu.

 

 

 

  1. Sprawa Netto

 

Na zebranie RO przyszli mieszkańcy domów w okolicy nowego sklepu Netto. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwości związane z funkcjonowaniem sklepu, a przede wszystkim na nieprzestrzeganie przez firmę Netto zapisów zawartych w akcie notarialnym. W akcie notarialnym ustalono, że dostawy do sklepu będą odbywały się od godziny 7.00-22.00 z wyjątkiem niedziel i świąt, że dostawy będę odbywały się samochodami o masie max24t oraz że wszystkie urządzenia emitujące hałas będą zlokalizowane od strony ul. Chorzowskiej. Mieszkańcy przyszli z prośba o poparcie wniosku do ZDiTMu odnośnie oznaczenia wjazdów odpowiednimi znakami drogowymi. RO poparła wniosek mieszkańców. Mieszkańcy poinformowali RO, że złożą pismo do Netto, aby firma przestrzegała zapisów umowy oraz do Prezydenta Miasta, aby nadzorował wykonanie postanowień aktu notarialnego. W ostateczności mieszkańcy są zdecydowani na złożenie do sądu wniosku o rozwiązanie umowy z powodu bezumownego wykorzystywania gruntu.

 

 

  1. Opinia RO w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Osów-Miodowa 3

 

RO złożyła wnioski do tego planu w grudniu 2015r. następującej treści :

 

Protkół z zebrania RO w dn. 1.12.2015r.

"Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów - Miodowa 3"

Miasto planuje objąć planem zagospodarowania przestrzennego 4 działki :

1) ul. Junacka/ ul. Zawiła

2) teren po przepompowni ścieków

3) ul. Urocza

4) ul. Miodowa

RO przedyskutowała założenia planu do działki przy ul. Junackiej/ Zawiłej i jest zdania, że ta działka powinna być przeznaczona na teren zielony (głosowanie 9 osób za, 1 przeciw, 2 wstrzymały się) oraz założenia planu do działki przy ul. Uroczej po przepompowni ścieków i przychyla się do planu przeznaczenia tej działki pod budownictwo mieszkaniowe (6osób za, 3 przeciw, 3 wstrzymały się) "

 

W dniu dzisiejszym na podstawie statutu Rad Osiedli RO Osów postanowiła wydać opinię do projektu planu zagospodarowania. RO głosowała osobno nad przeznaczeniem każdego gruntu.

1) ul.Junacka /ul. Zawiła - opinia RO negatywna, rada wnioskowała o przeznaczenie gruntu na teren zielony zamiast na budownictwo mieszkaniowe z usługami (głosowanie 15 osób przeciw zapisom w projekcie planu)

2) teren przy ul. Uroczej - opinia RO pozytywna (głosowanie 15osób za  zapisami w projekcie planu)

3) teren w rejonie Gubałówki, przeznaczony w planie na budownictwo mieszkaniowe - opinia RO negatywna (głosowanie 6osób za, 7 osób przeciw zapisom w projekcie planu, 2 osoby wstrzymały się)

4) teren przy ul. Moczarowej po przepompowni ścieków przeznaczony na bud. mieszkaniowe - opinia pozytywna (głosowanie 8osób za, 7 osób przeciw zapisom w projekcie planu)

zmianę nazwy ulicy i wiążące się z tym utrudnienia. RO poparło ich  skargę, ponieważ członkowie RO uważają, że zostali wprowadzeni w błąd - pismo dotyczyło nadania nazwy dla nowej ulicy, a nie dla zmiany nazwy istniejącej.

 

  1. Dzierżawa gruntu

 

RO podjęła uchwałę 29/2016 dotyczącą dzierżawy gruntu w rejonie ul. Moczarowej, wydała opinię pozytywną. Mieszkanka wnioskowała o przedłużenie dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania.

 

 

  1. Budżet SBO

 

RO dyskutowała nt. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jako rada osiedla nie może promować żadnych projektów, ale rozmawiano o projektach zgłoszonych z naszego osiedla. Z powodu braku siedziby rada nie jest w stanie udostępnić miejsca dla mieszkańców do głosowania.

 

 

 

  1. Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów

ZałącznikRozmiar
PDF icon Protokół-RO-2016-11-29.pdf1.54 MB