Protokół z dn. 30.10.2018r.

Nr aktu: 
29
Data posiedzenia: 
wtorek, 30 Październik, 2018

Szczecin, 30.10.2018r.

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 30.10.2018r.

 

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

 

 1. Zatwierdzenie protokołu z zebrania w dn.4.09.2018r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

 1. Omówienie sprawy p. Tadeusza Lewickiego z ul. Macierzanki

Do RO wpłynęło pismo od mieszkańca, który zwraca się do RO z prośbą o poparcie go w staraniach o zwiększenie bonifikaty na zakup działki miejskiej przyległej do jego nieruchomości. Mieszkaniec otrzymał propozycję od Miasta na zakup tej działki z bonifikatą 40% z uzasadnieniem, ale chciałby uzyskać bonifikatę w wysokości 60%. Po burzliwej dyskusji czy RO powinna w ogóle wypowiadać się w tej kwestii Rada w głosowaniu (7 głosów za, 5 wstrzymało się) ustaliła, że popiera mieszkańca w jego staraniach.

 

 

 1. Budżet Rady Osiedla Osów na rok 2019

Zarząd poinformował członków Rady o złożonym projekcie budżetu Rady Osiedla na rok 2019r. Skarbnik omówił pozycje w projekcie budżetu i nikt z członków Rady nie miał uwag.

 

 1. Zmiany w budżecie RO na rok 2018

Skarbnik przedstawił propozycję zmiany w planie rzeczowo-finansowym rady na rok 2018r – chodzi o przesunięcie pozostałych środków na zakup artykułów spożywczych. Rada podjęła Ichwałę nr xx/2018r. – wszyscy za.

Pozostałe radzie środki finansowe, w kwocie ok.400zł, Rada postanowiła przeznaczyć na spotkanie świąteczne, podsumowujące bieżący rok.

 

 

 1. Omówienie II etapu inwestycji na osiedlu na rok 2018

II etap inwestycji to zagospodarowanie ternu rekreacyjnego przy ul. Zawiłej. Pozostała kwota na inwestycje to ok.176 000zł. W przeprowadzonym przez ZUK przetargu zgłosiły się dwie firmy, ale z powodów formalnych i gwarancji tylko jedna firma była brana pod uwagę Oferta tej firmy to kwota ok.237 000zł, co znacznie przewyższa pozostały budżet.

Rada postanowiła, że jeszcze raz przeanalizuje projekt pod kontem kosztowym i przedyskutuje z ZUKiem zakres nowego przetargu.

 

 1. Inwestycje na rok 2019

Rada uzgodniła następujące inwestycje na rok 2019r.

- Budowa przyłączy elektrycznych i wod-kan przy boisku na ul. Wiśniowej – koszt ok.45 000 zł

- Zakup i montaż tablicy informacyjnej z planem sytuacyjnym na Osiedlu Skarbówek - koszt ok.2 000zł

- Powiększenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń – koszt ok.143 000zł

 

 1. Podjęcie uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy na Osiedlu Osów o brzmieniu ul. Dr Czołowskiego

Wniosek mieszkańca dotyczący nadania nazwy ulicy – chodzi o łącznik między ulicą Kluka i ulicą Chorzowską (przy nowo wybudowanych szeregowcach) : ul. dr Czołowskiego RO zaopiniowała pozytywnie. RO podjęła - Uchwałę nr xx/2018 – wszyscy za.

 

 1. Podjęcie uchwały dotyczącej dzierżawy działki przy ul. Kluka 34d

RO postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek mieszkańca dotyczący dzierżawy fragmentu działki 119/9 z obrębu 2015 z przeznaczeniem na zieleń przydomową. RO podjęła uchwałę nr xx/2018 – wszyscy za

 

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osów-Andersena3” w Szczecinie

Po omówieniu najważniejszych punktów z planu zagospodarowania przestrzennego RO stwierdziła, że zgadza się z zaproponowanym planem i nie wnosi do niego żadnych uwag.

 

 1. Sprawy bieżące

Nikt z radnych nie podniósł żadnej bieżącej sprawy wymagającej omówienia.

 

 1. Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów