Protokół z dn.22.09.2016r.

Nr aktu: 
16
Data posiedzenia: 
czwartek, 22 Wrzesień, 2016

Szczecin, 22.09.2016

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 22.09.2016r.

 

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

 1. Zatwierdzenie protokołu

 

            RO jednogłośnie przyjęła protokół z zebranie RO w dn.22.08.2016r.

           

 1. Sprawa dzików

 

Wiceprzewodnicząca Wiesława Krupińska w dn.15.09.2016r. była na posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska RM, na którym omawiano m.in. sprawę dzików grasujących na terenach miejskich. Podczas spotkania odbyła sie dyskusja przedstawicieli różnych RO i  radnych miejskich na temat problemu. Wnioski po tym spotkaniu są takie, że sytuacja z dzikami jest trudna, brak funduszy na rozwiązanie problemu, ale radni miejscy przyjęli wszystkie zgłoszone uwagi i będą szukać sposobu na rozwiązanie tego problemu.

 

 

 1. Budżet obywatelski

RO nie może brać udziału w budżecie obywatelskim, nie może zgłaszac ani projektów. Z naszego osiedla są zgłoszone dwa projekty. Pierwszy zgłoszony przez Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców Osowa dotyczący budowy ścieżki rowerowej od osiedla Arkońskiego do Osowa,. Drugi został zgłoszony przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Skarbówek i dotyczy budowy dróg i kanalizacji deszczowej  na Osiedlu Skarbówek.

 

 1. Problem śmietników na pętli autobusowej

RO dyskutowała nt. śmietników na pętli autobusowej i powtarzających się problemów z utrzymaniem ich w porządku.

 

 1. Problemy sasiedzkie - palenie śmieciami w piecach i hałas w niedzielę

RO dyskutowała nt. relacji sąsiedzkich na naszym osiedlu i zakłócaniu porządku przez niektórych mieszkańców. Problemem jest głównie uzywanie głośnych narzedzi w godzinach późnowieczornych i w niedzielę. Maciej Wojciechowski zgłosił wniosek, żeby RO wydała ulotki przypominające o dobrych obyczajach i z prośbą o nieużywanie głośnych narzędzi(np.kosiarek, pił spalinowych itp.)  w niedzielę. RO dyskutowała także o problemie palenia śmieciami w piecach i braku współpracy w tym zakresie z mieszkańcami. Problem jest trudny do rozwiązania i wielokrotnie juz poruszany, także ze strażą miejską.

 

 1. Opinia w sprawie gruntu

RO zaopiniowała pozytywnie wniosek nt. gruntu przygotowanym do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Moczarowej 2. Uchwała nr 25/16 przyjęta jednogłośnie.

 

 1. Omówienie bieżącego budżetu RO

W budżecie RO zostało około 2300zł. RO postanowiła wydac te środki na oznakowania dróg na Osiedlu Skarbówek.

 

 1. Sadzenie kwiatów

Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców Osowa zaprosiło wszystkich mieszkańców do pomocy w sadzeniu cebulek kwiatowych. Informacja taka zostanie zamieszczona na fb.

 

 1. Numeracja pism

Sekretarz Karolina Trojga poprosiła wszystkich radnych, a w szczególności zarząd,  o trzymanie się zasad tworzenia pism wychodzących od RO. Każde pismo musi mieć numer kolejny i musi zostać odnotowane w dokumentacji RO. Bez zgłoszenia do dokumanetacji i podpisu przewodniczącej pismo nie może zostać wysłane.

 

 1. Stworzenie grup roboczych

Przewodnicząca Iwona Świątkowska przedstawiła plan stworzenia grup roboczych wewnątrz RO, chciałaby, aby powstały grupy zajmujące się różnymi sprawami, tak aby RO ułatwiła sobie pracę. Poprosiła radnych o zastanowienie się i propozycje takich grup. Temat będzie omawiany na kolejnym zebraniu.

 

 1. Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów