Protokół z dn.28.06.2016r.

Nr aktu: 
13
Data posiedzenia: 
wtorek, 28 Czerwiec, 2016

Szczecin, 28.06.2016

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 28.06.2016r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

  1. Jednogłośnie przyjęto protokół z zebrania w dn. 19.04, w dn.17.05 oraz 17.06.2016r.

 

  1. Sprawa schroniska

Przewodnicząca Iwona Świątkowska i wiceprzewodnicząca Wiesława Krupińska przedstawiły wyniki spotkania z dyrektorem WGKiOŚ, które odbyło się w dn. 21.06.2016

 

RO dyskutowała nt. planowanego schroniska przy ul. Chopina. Pani Wiesława Krupińska przedstawiła artykuł  Gazety Wyborczej  z dn.20.07.2014r. w którym przedstawiono protest mieszkańców osiedla Arkońskie -Niemierzyn, który skutecznie zablokował lokalizację schroniska przy ul. Arkonskiej.

 

Następnie odbyło się spotkanie z dyrektorem WGKiOŚ Pawłem Adamczykiem, który ponownie przedstawił sytuacje w sprawie schroniska. Miasto zleciło opracowanie koncepcji schroniska zlokalizowanego na terenie przy ul. Chopina. Koncepcja będzie gotowa na przełomie sierpnia i września i będzie zawierała analizę oddziaływania schroniska na okoliczne tereny i możliwości budowy schroniska w tym miejscu. Dokładny zakres opracowania dyrektor udostępni radzie w terminie do 1.07.2016r. Członkowie rady pytali dyrektora m.in. o spalarnie zwłok zwierzęcych czy powstanie przy tym schronisku, ponieważ wg wiedzy radnych przy każdym schronisku taka spalarnie musi być. Dyrektor nie odpowiedział na to pytanie, ale w terminie do 1.07 udzieli takiej informacji. RO pytała również o powody wyboru tej lokalizacji i jednocześnie odrzuceniu innych lokalizacji. Dyrektor odpowiedział, że lokalizacja nie jest ostatecznie wybrana. RO poprosiła kolejny raz o udostępnienie opracowania przedstawionego podczas spotkania z prezydentem Piotrem Myncem w lutym br.  odnośnie kryteriów jakimi kierował się UM przy wyborze lokalizacji. Na pytanie dotyczące finansowania inwestycji dyrektor odpowiedział, że jest to inwestycja miejska i  nie  są planowane prywatne udziały w budowie i prowadzeniu schroniska. Padło także pytanie dlaczego lokalizacja w pn części Szczecina jest forsowana skoro niedaleko, w gm. Dobra istnieje nowoczesne schronisko i czy nie lepiej porozumieć się z gm. Dobra w sprawie korzystania z tego schroniska, a schronisko szczecińskie wybudować po przeciwnej stronie miasta. Dyrektor odpowiedział, że zadaniem każdej gminy jest prowadzenie schroniska i każda osobno decyduje o jego lokalizacji. Dyrektor potwierdził, że lokalizacja z pespektywy miasta jest najlepsza, ponieważ ma dobrą komunikację, jest oddalona od domu mieszkalnych o 300m (wymagane jest 150m), jest dostęp do mediów w bliskiej odległości, jest otoczona przez las co zapewnia naturalną izolację oraz, że użytkownicy ROD nie są brani pod uwagę przy takich inwestycjach, ponieważ nie są stałymi mieszkańcami, a jedynie użytkownikami tych terenów. W imieniu RO,W.Krupinska, przedstawiała argumenty przemawiające za wykluczeniem lokalizacji przy ul Chopina. Argumenty przedstawiono w oparciu o istniejące uwarunkowania, wynikające z zaliczenia ww terenu do obszaru chronionego o nazwie Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Zespół Parków Kasprowicza i Arkonski. itd...Konsekwencji tego stanu rzeczy p. dyrektor nie chciał omawiać, unikał jasnej odpowiedzi.

 

Dyrektor przedstawił jak wygląda dalsza procedura przy takiej inwestycji - po wykonaniu koncepcji odbędzie się dyskusja z RO oraz konsultacje społeczne. Jeżeli lokalizacja zostanie zaakceptowana to następnie będzie przygotowany projekt oraz kosztorys inwestycji. Pozycja będzie umieszczony w budżecie miasta i Rada Miasta będzie głosować nad przyjęciem budżetu.

Spotkanie zakończyło się  zapowiedzią merytorycznej dyskusji po otrzymaniu gotowej koncepcji.

 

Po spotkaniu z dyrektorem RO dyskutowała jakie podjąć formy protestu przeciwko tej lokalizacji.

 

 

  1. Opinia RO w sprawie postawienia słupków przy dojeździe do posesji ul. Kluka 3A

RO otrzymała pismo skierowane do ZDiTMu dotyczące postawienia słupków stalowych przy ul. Kuka, przy dojeździe do posesji 3A. Okoliczni mieszkańcy chcą postawić słupki, ponieważ pojazdy dojeżdżające na budowę na posesji ul. Kluka 3A niszczą pobocze i przydrożną zieleń. RO postanowiła nie opiniować tego pisma. RO wyda opinię w tej sprawie jedynie w przypadku otrzymania pisma od ZDiTMu.

 

  1. Opinia dotycząca ograniczenia prędkości do 20/h na ul. Karkonoskiej

W odpowiedzi na pismo z ZDiTMu RO pozytywnie opiniuje ograniczenie prędkości do 20km/h na ul. Karkonoskiej. Głosowanie : 11osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się

 

 

 

 

  1. Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów