Protokół z zebrania Rady Osiedla Osów w dniu 25.02.2020 r.

Nr aktu: 
1/20
Data posiedzenia: 
wtorek, 25 luty, 2020

Szczecin dnia 25.02.2020 r.

Protokół z zebrania Rady Osiedla Osów w dniu 25.02.2020 r.

 

 1. Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla Osów p. Iwona Świątkowska.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołu z dn. 03.12.2019 - jednogłośnie
 4.  Przyjęcie protokołu z dn. 12.12.2019 r. - jednogłośnie
 5. Podjęto Uchwałę nr 19/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2019.
 6. Podjęto Uchwałę Nr 20/20 w sprawie rezygnacji z funkcji sekretarza p. Danuty Iber. Wynikgłosowania : 9 głosów za, 2 głosy wstrzymujące.
 7. Przystapiono do dyskusji dot. wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu o powierzchni 6 m2, stanowiącego część działki nr 3/5 ,obręb 2020 przy ul. Chorzowskiej będącej własnością GminyMiasta Szczecin pod stoisko na prowadzenie sezonowe sprzedaży owoców. Podjęto w tej sprawienUchwałę Nr 21/20. Wynik głosowania : 9 głosów za, 2 wstrzymujące.
 8. Odczytano prośbę Spółki komandytowej na nowa lokalizację pawilonu handlowo produkcyjnego Eccolo na kąpielisku Arkonka w Lesie Arkońskim./ Temat znany, wcześniej zaopiniowany pozytywnie ,jednak Zakład Usług Komunalnych wskazał inną lokalizację pod pawilon/. Podjęto Uchwałę Nr 22/20. Wynik głosowania : 9 głosów za, 2 wstrzymujące.
 9. Podjęto dyskusję na temat wydania opinii dot. nazewnictwa ul Wichrowej dla: Fala Invest Janowicz, Borowiak Sp. Jawna. Podjęto Uchwałę Nr 23/20. Wynik głosowania: 7 głosów za, 4 wstrzymujące.
 10. Przystąpiono do omawiania sprawy wydania opinii dotyczącej dzierżawy przy ul. Wiśniowej 26dla p. Czesława Karpińskego. Stwierdzono, iż wniosek jest niekompletny. Poproszono pana oprzybycie do siedziby na dyżur w celu uzupełnienia dokumentacji.
 11. Wybór komisji na wybór Sekretarza Rady osiedla Osów: przewodniczący: Janusz Cieloszyk,członkowie, Grazyna Ławicka, Danuta Bachmatiuk. Kandydat na sekretarza p. Karolina Trojga.Podjęto Uchwałę Nr 24/20 i przegłosowano za - jednogłośnie. Uwaga! W trakcie zebrania o godz.18 50 1 osoba opuściła zebranie z usprawiedliwieniem. 
 12. Przystąpiono do dyskusji w sprawie projektu budowy ul. Chłodnej , ul. Tropikalnej i przeznaczenia środków funduszu WIRO 2019/2020. W trakcie dyskusji ustalono , iż pismo w tej sprawie napisze pani Wiesława Krupińska. Podjęto Uchwałę Nr 25/20. Wynik głosowania: 1 głos za, 8 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący.
 13. Odczytano wniosek o rekomendacje modernizacji drogi Guliwera i przystąpiono do dyskusji, wktórej ustalono ,iż zostanie wysłane pismo zredagowane przez p. Wiesławę Krupińską domieszkańców z informacją. Podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr 26/20. Wynik głosowania: zajednogłośnie.
 14. Odczytano kolejny wniosek mieszkańca p. Cyryla Przybyszewskiego ,właściciela działek 387/5 i387/4 przyległych do drogi publicznej w sprawie przeprowadzenia inwestycji w ramach budżetu partycypacyjnego tj. „Współfinansowanie Inwestycji Rad Osiedli" sięgacza drogi znajdującego się na działce nr 453 z obrębu 2019 stanowiącego dojazd do nieruchomości na działkach nr 387/5, 387/4 i 387/2. Przystąpiono do dyskusji i ustalono iż zostanie wystosowane pismo zredagowane przez p. Wiesławę Krupińską do Budżetu Inwestycyjnego Miasta w treści: Rada Osiedla Osów zwraca się o pozytywne rozpatrzenie wniosku. Podjęto Uchwałę Nr 27/20. Wynik głosowania: 9 przeciw , 1 wstrzymująca.
 15. Zapoznanie się z pismem Urzędu Miasta Szczecin, Wydział Ochrony Środowiska w sprawienasadzeń drzew i krzewów na terenie Osiedla Osów. Ustalenia Rady Osiedla Osów są pozytywnei wyrażamy zgodę na nasadzenia z możliwością konsultacji wyznaczenia potencjalnych miejsc podnasadzenia.
 16. Po wyczerpaniu tematów zebranie Rady Osiedla Osów zakończono.

Protokół przygotowała :
Danuta Iber
Sekretarz Rady Osiedla Osów