Protokół z zebrania Rady Osiedla Osów w dniu 9.06.2020 r.

Nr aktu: 
2/20
Data posiedzenia: 
wtorek, 9 Czerwiec, 2020

Szczecin dnia 09.06.2020 r.

Protokół z zebrania Rady Osiedla Osów w dniu 9.06.2020 r.

 

 1. Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla Osów p. Iwona Świątkowska.
 2. Stwierdzenie quorum – obecnych 8 osób
 3. Przyjęcie protokołu z dn. 25.02.2012 - jednogłośnie
 4. Podjęto Uchwałę nr 28/20 w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Chorzowskiej 21 w celuprzeznaczenia na ogródek przydomowy – przyjęta jednogłośnie
 5. Podjęto Uchwałę Nr 29/20 w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży przez miasto nieruchomościgruntowej przy ul. Miodowej, składającej się z działek nr ewid. 17/11 i 17/7 z obrębu 2010 – po burzliwej dyskusji nt. nieruchomości, przeczytania sprzeciwu okolicznych mieszkańców radawydała opinię negatywną – pierwsze głosowanie : 2 głosy za, 4 przeciwko, 2 wstrzymujące, drugie głosowanie : 3 głosy za, 4 przeciwko, 1 wstrzymujący
 6. Podjęto Uchwałę Nr 30/20 w sprawie dzierżawy działki drogowej położonej w Szczecinie przy ul.Słoneczników 11 w celu poprawy zagospodarowania – decyzja pozytywna, podjęto jednogłośnie
 7. Podjęto Uchwałę Nr 31/20 w sprawie dzierżawy działki drogowej położonej w Szczecinie przy ul.Słoneczników 13 w celu poprawy zagospodarowania – decyzja pozytywna, podjęto jednogłośnie
 8.  Podjęto Uchwałę Nr 32/20 w sprawie dzierżawy działki drogowej położonej w Szczecinie przy ul.Słoneczników 15 w celu poprawy zagospodarowania – decyzja pozytywna, podjęto jednogłośnie
 9. Podjęto Uchwałę nr 33/20 w sprawie wydania opinii o nadaniu nazwy dla drogi prywatnejpołożonej w Szczecinie w rejonie ulicy Północnej, składającej się z działki nr ewid. 29/12 z obrębu2017 – rada przychyliła się do proponowanej przez mieszkańców nazwy ul. Diamoentowa –4osoby za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące
 10. Podjęto Uchwałę Nr 34/20 w sprawie wydania opinii o sprzedaży nieruchomości gruntowejpołożonej w Szczecinie w rejonie ulicy Chłodnej, składającej się z działki nr 2/3 z obrębu 2020 wdrodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celupoprawy warunków zagospodarowania – rada wydała jednogłośnie opinię pozytywną.
 11.  Przystąpiono do omawiania sprawy zgłoszonej przez mieszkańców ul. Chłodnej dotyczącejprzeznaczenia środków na inwestycje na terenie Osiedla Osów na projekt budowlanywykonawczy ul. Chłodnej i ul. Tropikalnej. Przeczytano pismo, które Rada otrzymała poodrzuceniu poprzednio takiego wniosku, w którym mieszkańcy argumentują dlaczego należyprzeznaczyć środki na inwestycje na projekt budowlany. W trakcie dyskusji Rada popiera zzałożenia wniosek mieszkańców i potwierdza konieczność budowy tej drogi, ale obawia sięzamrożenia środków na inwestycje na wiele lat – zamiast wykonać coś z czego mieszkańcy będąmogli korzystać, środki zostaną wydane na projekt, który przeleży wiele lat w szufladzie. Zrozmów w urzędzie miasta wynika, że w najbliższym czasie miasto ma zamiar zrealizowaćistniejące już projekty i nie zamierza zlecać nowych. Poza tym rada obawia się, że założeniafinansowe dotyczące kosztu projektu są za niskie. W związku z tymi wątpliwościami rada prosimieszkańców o weryfikację realnego kosztu wykonania takiego projektu oraz o przedstawieniebardziej szczegółowo zakresu, który miałby obejmować i ponownie przystąpi do dyskusji nt.przeznaczenia środków na ten projekt.
 12. Podjęto Uchwałę Nr 35/20 w sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowejpołożonej w Szczecinie w rejonie ulicy Wiśniowej 26, składającej się z działki nr 111/10 z obrębu2019 w celu poprawy warunków zagospodarowania – rada podjęła decyzję negatywną, 3 osobyza, 5 osób przeciwko
 13. Po wyczerpaniu tematów zebranie Rady Osiedla Osów zakończono.

Protokół przygotowała :
Karolina Trojga
Sekretarz Rady Osiedla Osów