Protokół z zebrania zdalnego Rady Osiedla Osów w dniu 30.11.2021 r.

Nr aktu: 
5/21
Data posiedzenia: 
wtorek, 30 Listopad, 2021

Szczecin dnia 30.11.2021 r.

Protokół z zebrania zdalnego Rady Osiedla Osów w dniu 30.11.2021 r.

Plan zebrania dnia 30.11.2021r.

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku zebrania i zatwierdzenie protokołuz ostatniego zebrania.
  2. Podjęcie Uchwały dot. działki 41/13 w obrębie 2012 Szczecin Pogodno o powierzchni szerokości pasa1.5m pod teren zielony.
  3. Podjęcie Uchwały dot. nazwy drogi wewnętrznej -działce 1/28 z obrębu 2017. Proponowana nazwa ul.Wzgórze Elfów.
  4. Podjęcie Uchwały dot. sprzedaży gruntu gminnego części działki nr.4/2 obręb 2017 (proponowanygrunt jest do sprzedaży bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowanianieruchomości stanowiącej działkę nr.3 obręb 2017)
  5. Podjęcie Uchwały dot. dzierżawy terenu o numerze działki 392/obręb 2019.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zakończenie zebrania.

 

  1. Otwarcie zebrania. Zebranie odbyło się w formie zdalnej. Stwierdzono quorum - 9 osób :

Dariusz Dziechciarz
Iwona Świątkowska
Grażyna Dulęba
Mariusz Wojtas
Maciej Wojciechowski
Paweł Trochonowicz
Karolina Trojga
Wiesława Krupińska
Mirosław Głowacki
Zatwierdzono porządek zebrania. Dodano do porządku podjęcie uchwały dotyczącej sprzdaży
działki 445 z obrębu 2019.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dn.21.09.2021

 

3.Podjęcie Uchwały dot. działki 41/13 w obrębie 2012 Szczecin Pogodno o powierzchni szerokości
pasa 1.5m pod teren zielony – wniosek odrzucono ze względu na brak zaznaczenia na mapie o
który obszar chodzi i jakie ma być przeznaczenie – 9 osób za odrzuceniem wniosku

4. Podjęcie Uchwały dot. nazwy drogi wewnętrznej -działce 1/28 z obrębu 2017. Proponowana
nazwa ul. Wzgórze Elfów – podjęto uchwałę, 9 osób za

5. Podjęcie Uchwały dot. sprzedaży gruntu gminnego części działki nr 4/2 obręb 2017
(proponowany grunt jest do sprzedaży bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 3 obręb 2017) – podjęto
uchwałę 4 osoby za, 3 wstrzymują się, 2 osoby przeciw

6. Podjęcie Uchwały dot. dzierżawy terenu o numerze działki 392 obręb 2019 –podjęto uchwałę 7
osób przeciw wyrażeniu zgody na dzierżawę, 2 osoby wstrzymują się

7. Podjęcie uchwały dotyczącej sprzedaży działki 445 z obrębu 2019 przy ul. Słoneczników –
podjęcie uchwały przełożono na kolejne zebranie, ponieważ wniosek wpłynął 30.11 i RO nie
zdążyła zapoznać się z sytuacją

8. Sprawy bieżące :

  •  Częstotliwość kursów autobusów 51 i 92 jest co 20min, został złożony wniosek oprzedłużenie linii 78. Został odrzucony przez ZDiTM ze względu na koszty
  • Propozycja zgłoszenia wycięcia drzewa na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej i Mokrej przyprzystanku ze względu na bezpieczeństwo pieszych, których nie widać za drzewem iktórzy nie widzą dobrze czy coś nadjeżdża – 8 osób poparło złożenie wniosku, 1 osobawstrzymała się

9. Po wyczerpaniu tematów zebranie Rady Osiedla Osów zakończono.

 

Protokół przygotowała :
Karolina Trojga
Sekretarz Rady Osiedla Osów