Protokół zebrania Rady Osiedla Osów w dniu 06.08.2019 r.

Nr aktu: 
3/2019
Data posiedzenia: 
wtorek, 6 Sierpień, 2019

  Protokół zebrania Rady Osiedla Osów w dniu 06.08.2019r.

 1. Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla Osów p. Iwona Świątkowska.
 2. Zgłoszono prośba o wniesienie do porządku obrad punktu dot. dzierżawy przy ul. Narożnej oraz dot. nadania nazwy nowej ulicy (bocznej od ul. Miodowej).
 3. Stwierdzenie quorum (lista obecności w załączniku) i jednogłośne zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania.
 4. Podjęcie uchwały nr 8/19 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka działki nr 12 obręb 3019 stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.
 5. Dyskusja dotycząca dozoru boiska w tym finansowania tego zadania. Rada podjęła decyzję o wystąpieniu na piśmie do dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej z prośbą o rewizję decyzji i przychylenie się do stanowiska Rady odnośnie zasad i wysokości środków na finansowania dozoru boiska.
 6. Omówienie i wytyczenie zadań organizacji pikniku osiedlowego, który zaplanowano na 7 września br.
 7. Podjęcie decyzji organizacji ogniska i nagłośnienia imprezy przez firmę zewnętrzną.
 8. Podjęcie uchwały nr 9/19 w sprawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Osów w ramach „Małych Dotacji” na rok 2019. Kwotę 3500 pln rozdysponowano w następujący sposób: zakup biletów rodzinnych do kina/teatru – 1500 zł, zorganizowanie Wigilii osiedlowej – 2000 zł.
 9. Rozpatrzenie sprawy wydzierżawienia gruntów przy ul. Narożnej. Postanowiono przeprowadzić wizję lokalną oraz dokładniej zapoznać się w temacie. Ustalono, iż decyzja w ww. sprawie podjęta będzie na następnym zebraniu Rady.
 10. Sprawa nadania nazwy nowej ulicy bocznej od ul. Miodowej zostanie omówiona po dokładnym zapoznaniu się w temacie, tj. na kolejnym zebraniu Rady.
 11. Zakończenie zebrania Rady Osiedla

 

Protokół przygotowała: Danuta Iber

Sekretarz Rady Osiedla Osów