Protokół zebrania Rady Osiedla Osów w dniu 18.06.2019 r.

Nr aktu: 
2/2019
Data posiedzenia: 
wtorek, 18 Czerwiec, 2019

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów w dniu 18.06.2019 r.

  1. Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla Osów p. Iwona Świątkowska. Na wstępie powitała gościa - przedstawiciela D.P.S. Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie przy ul. Struga 15. P. Szafner przybył w sprawie wydania opinii dot. postawienia pawilonu handlowo-produkcyjnego przy ul. Arkońskiej /obok parkingu przy kąpielisku ARKONKA/.
  2. Wizyta dzielnicowego i policjantów - rozmowa w sprawie bezpieczeństwa na Osiedlu Osów.
  3. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad.
  4. Stwierdzenie quorum /lista obecności w załączeniu/ i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Poddano omówieniu sprawię wydania opinii dot. dzierżawy działki nr 12 z obrębu 3019 na Skarbówku. Uchwała będzie procedowana na kolejnym zebraniu.  
  6. Rozpatrzenie punktu dot. podjęcia uchwały w inwestycji na rok 2019 – postanowiono nie procedować kolejny raz głosowania uchwały dot. inwestycji na rok 2019 gdyż nie jest rozstrzygnięta kwestia konsultacji z mieszkańcami planowanych inwestycji.
  7. Omówiono kwestię zmiany uchwały dot. małych dotacji. Postanowiono przełożyć głosowanie uchwały na kolejne zebranie Rady.
  8. W związku ze złożeniem pisma przez przedstawiciela D.P.S. Spółka komandytowa rozszerzono porządek obrad o udzielenie opinii w formie uchwały dot. lokalizacji posadowienia pawilonu handlowo-produkcyjnego przy kąpielisku Arkonka w Lesie Arkońskim. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  9. Na tym zebranie zakończono.

 

Protokół przygotowała: Danuta Iber

Sekretarz Rady Osiedla Osów