Protokół zebrania Rady Osiedla Osów w dniu 21.05.2019 r.

Nr aktu: 
1/19
Data posiedzenia: 
wtorek, 21 Maj, 2019

Szczecin, dn. 21 maja 2019 r

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów w dniu 21.05.2019 r.

(zebranie w terenie – polana rekreacyjna przy ul. Zawiłej)

  1. Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla Osów p. Iwona Świątkowska. Następnie stwierdzono quorum (lista obecności w załączeniu), Zmiany do porządku obrad zgłosił p. Maciej Wojciechowski - wniósł o dodanie punktu dot. głosowania uchwały o zbyciu w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej (działka nr 74/6 obręb 2015). Zatwierdzono porządek zebrania.
  2. Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały (nr 1/19) dotyczącej przyznania diet dla Zarządu, po 200 zł dla sekretarza i skarbnika. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  3. Przewodnicząca przedstawiła proponowany skład Zarządu (Wiesława Krupińska – v-ce przewodnicząca, Danuta Iber – sekretarz, Dariusz Dziechciarz – skarbnik, Maciej Wojciechowski – członek). Po wyrażeniu zgody przez kandydatów, przeprowadzono tajne głosowanie. Zarząd przyjęto większością głosów. (protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu).
  4. Skarbnik przedstawił projekt uchwały dot. przeznaczenia środków z Komisji Inicjatyw Społecznych w wysokości 6 750 zł. Środki przeznaczono na organizację integracyjnej naprawy ogrodzenia boiska (zakup i montaż nowych piłkochwytów) zwieńczonej piknikiem osiedlowym. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  5. Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały o przeznaczeniu 30 tys. zł (z puli środków przyznanej na rok 2019 na inwestycje na terenie osiedla) na ogrodzenie Polany Rekreacyjnej. Uchwałę przyjęto 11 głosami – ZA przy 1 głosie wstrzymującym się.
  6. Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie propozycji sprzedaży gruntu gminnego tj. działki nr 300/1 obręb 2015. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  7. Członek Zarządu, p. Maciej Wojciechowski przedstawił projekt uchwały o zbyciu w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej (działka nr 74/6 obręb 2015). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  8. Dokonano ustalenie dyżurów Rady Osiedla.
  9. W trakcie spotkania omówiono też uwagi odnośnie ukończonej ale jeszcze nie odebranej inwestycji – zagospodarowania polany rekreacyjnej.

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokół przygotowała: Danuta Iber