Protokół zebrania Rady Osiedla w dniu 15.10.2019 r.

Nr aktu: 
5/19
Data posiedzenia: 
wtorek, 15 Październik, 2019

Szczecin, dn.15.10.2019 r.

 

Protokół zebrania Rady Osiedla w dniu 15.10.2019 r .

 

 1. Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla, p. Iwona Świątkowska.
 2. Stwierdzono quorum( lista obecności w załączeniu). Poddano pod głosowanie protokół zebrania z dnia 3 września br. Protokół przyjęto jednogłośnie.
 3. Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Osiedla wpłynęło pismo od mieszkańców ulicy Chłodnej. Radni postanowili przyjąć te kwestie do porządku obrad i omówienia w dalszej kolejności.
 4. Członkowie Zarządu RO , p. Krupińska i p. Wojciechowski poinformowali, że odbyli spotkanie z dyr. WGK UM p. Adamczykiem.
 5. W wyniku tego spotkania, uzyskano zgodę na dalsze finansowanie dozoru boiska osiedlowego, z budżetu RO na rok 2019.
 6. Przystąpiono do omówienia zagadnień związanych z koniecznością zmian w planie rzeczowym Rady Osiedla Osów na rok 2019 i przesunięć między poszczególnymi pozycjami planu. Podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr 12/19 ( jednogłośnie). Przystąpiono do omówienia celów, na które Rada może przeznaczyć wolne środki finansowe, jeszcze w roku 2019.Postanowiono dokonać zakupu głośnika bezprzewodowego i ekranu do rzutnika multimedialnego, w celu efektywnego wykorzystania tego urządzenia. Podjęto w tej sprawie  Uchwałę Nr 13/19. Wynik głosowania:9 głosów za,2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący.
 7. Przystąpiono do dyskusji w sprawie zmiany Uchwały RO Osów, nr.4/19,dotyczącej inwestycji na osiedlu Osów w roku 2019. Postanowiono przeznaczyć część ww. środków na budowę przyłączy :elektryczności i wody, usytuowanych w obrębie boiska osiedlowego przy ul. Wiśniowej. Podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr 14/19. Wynik głosowania: 11 głosów za,1 głos wstrzymujący.
 8. Przystąpiono do dyskusji na temat dalszych zmian uchwały RO Osów nr 4/19,dotyczącej inwestycji na osiedlu Osów w 2019 roku. Postanowiono przeznaczyć część ww. środków na wykonanie ogrodzenia polany rekreacyjnej, w celu ochrony przed zniszczeniami dokonywanym przez dziki. Podjęto w tej sprawie Uchwałę nr 15/19. Wynik głosowania: 9 głosów za,1 przeciw,2 wstrzymujące.
 9. Ustalono termin wigilii RO Osów, na 12 grudnia br. Środki na ten cel pochodzą z pozostałych środków z dotacji Komisji Inicjatyw Społecznych RM Szczecin. Środki finansowe pozostały po dofinansowaniu festynu i zakupu biletów dla dzieci na imprezę św. Mikołaja do Pleciugi.
 10. Odczytano pismo mieszkańców ul. Chłodnej, które wystosowali ich przedstawiciele po spotkaniu z Radą Osiedla w dn. 3 września br. Sformowano w nim postulat, dotyczący przeznaczenia środków finansowych Rady Osiedla z funduszu inwestycji RO,  w kwocie ok.100 tys. zł na projekt wykonawczy drogi dojazdowej, jako jedynej dostępnej dla mieszkańców. Rada Osiedla w toku dyskusji ustaliła, że decyzje odnośnie przeznaczenia środków na cel proponowany przez mieszkańców, będzie można podjąć po ustaleniu możliwości realizacji głównego celu inwestycyjnego Rady Osiedla Osów na lata 2019-2024. Celem tym jest budowa wielozadaniowej świetlicy osiedlowej. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Chłodnej i ewentualne podjęcie uchwały, będzie miało miejsce w późniejszym terminie.
 11. Ustalono plan dyżurów Rady Osiedla Osów, do końca I kwartału 2020.
 12. W sprawach dotyczących funkcjonowania osiedla, poruszono kwestię remontu przystanku Linii 51,przy ul. Chorzowskiej. Remont ma zakończyć się ok 20 listopada br, wtedy skończą się niedogodności dla mieszkańców.
 13. Po wyczerpaniu porządku zebrania Rady Osiedla Osów, obrady zamknięto.

 

Protokół sporządziła:

Wiesława Krupińska

W-ce Przewodnicząca Rady Osiedla Osów