w sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2019

Uchwała nr   66/2018

Rady Osiedla Osów

z dnia 30.10.2018 r.

 

W sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2019.

 

Na podstawie §7  Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878 z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Rada Osiedla Osów postanawia przeznaczyć kwotę 190 000zł na następujące inwestycje na osiedlu:

 

L.p

Nazwa zadania

Lokalizacja

Szacowana kwota

1.

Budowa przyłączy elektrycznych i wod-kan przy boisku na ul. Wiśniowej

Boisko ul. Wiśniowa

45 000zł

2.

Zakup i montaż tablicy informacyjnej z planem sytuacyjnym na Osiedlu Skarbówek 

Osiedle Skarbówek

2 000zł

3.

Powiększenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń

Między ul. Kaczeńców i Uroczą

143 000zł

Suma :

190 000zł

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

Po przedyskutowaniu i przeanalizowaniu sytuacji na osiedlu Osów RO podjęła decyzję o najbardziej potrzebnych inwestycjach na naszym terenie.

Nr uchwały: 
66/18
Data uchwały: 
30/10/2018
Kadencja: 
2015-2019