w sprawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Osów w ramach „Małych Dotacji” na rok 2019.

Uchwała Nr 9/19

Rady Osiedla Osów z dnia  6 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Osów w ramach „Małych Dotacje” na rok 2019.

 

Na podstawie oraz § 32 ust. 1 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr NR XXIX/774/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 25 kwietnia 2017, w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów) oraz w związku z koniecznością korekty uchwały nr 3/19  Rady Osiedla Osów z dnia 21 maja 2019 roku, Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczyć środki finansowe w kwocie 6 750,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) otrzymane w ramach „Małych Dotacji” na organizację pikniku osiedlowego, zakup biletów rodzinnych do kina/teatru oraz organizację wigilii osiedlowej.

                                                                                                            

§ 2

Termin o raz szczegółowy opis przedsięwzięcia opisano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Skarbnik                                                                        Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

W obliczu konieczności zmiany uchwały nr 3/19 Rady Osiedla Osów z dnia 21 maja 2019 roku niniejszą uchwałę Rada przyjęta jednogłośnie.

Nr uchwały: 
9/19
Data uchwały: 
06/08/2019
Kadencja: 
2019-2024