w sprawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Osów w ramach „Małych Dotacje” na rok 2017

Uchwała Nr 31/2017

 

Rady Osiedla Osów z dnia 24 stycznia 2017 roku

 

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Osów w ramach „Małych Dotacje” na rok 2017.

 

Na podstawie oraz § 34 ust. 1 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr XLIV/1311/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2014, w sprawie Statutu Osiedla) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczyć środki finansowe w kwocie 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) otrzymane w ramach „Małych Dotacji” na dokończenie ogrodzenia polany rekreacyjnej przy ul. Zawiłej.

 

                                                                                                            

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik                                                                        Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Polana rekreacyjna wchodzi w skład kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zawiłej w Szczecinie. Są to jedyne obiekty na terenie osiedla Osów o takim przeznaczeniu. Oprócz mieszkańców na teren polany, a czasami na plac zabaw wchodzi dzika zwierzyna oraz psy. Oprócz zanieczyszczania terenu stwarza to realne niebezpieczeństwo dla korzystających z infrastruktury dzieci. Chcąc zachować czystość i bezpieczeństwo ww. obiektów postanowiono uzupełnić brakujące ogrodzenie polany rekreacyjnej (co uniemożliwi wtargnięcie dzikiej zwierzyny na plac zabaw), a także należycie oznakować teren znakami typu „zakaz wyprowadzania psów”.  

Nr uchwały: 
31/2017
Data uchwały: 
24/01/2017
Kadencja: 
2015-2019