w sprawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Osów w ramach „Małych Dotacji” na rok 2019.

Uchwała Nr 3/19

Rady Osiedla Osów z dnia  21 maja 2019 roku

w sprawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Osów w ramach „Małych Dotacji” na rok 2019.

 

Na podstawie oraz § 32 ust. 1 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr NR XXIX/774/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 25 kwietnia 2017, w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczyć środki finansowe w kwocie 6 750,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) otrzymane w ramach „Małych Dotacji” na organizację integracyjnej naprawy ogrodzenia boiska (zakup i montaż nowych piłkochwytów) zwieńczonej piknikiem osiedlowym.

                                                                                                            

§ 2

Termin o raz szczegółowy opis przedsięwzięcia opisano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                              Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

 

Boisko użytkowane jest już 4 lata i w tym czasie niektóre elementy się zużyły lub zostały częściowo zniszczone. Dotychczas wymieniono siatki w obu bramkach. Aktualnie zaplanowano wymianę popsutych (dziurawych) piłkochwytów. Integracyjna formuła działań zwieńczona wspólnym ogniskiem łączy postawy obywatelskie z budowaniem więzi sąsiedzkich.

Nr uchwały: 
3 /19
Data uchwały: 
21/05/2019
Kadencja: 
2019-2024