w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2017 rok

Uchwała Nr 30/2017

 

Rady Osiedla Osów z dnia 24 stycznia 2017 r.

 

 

w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2017 rok.

 

Na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1311/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 392  z 2014 r.)), Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się projekt planu finansowego na 2017 rok w wysokości 18.886 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100 PLN), z tego:

 

  1. diety przewodniczącego                               4 770 zł,
  2. diety zarządu                                                 4 770 zł,
  3. obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli            900 zł,
  4. działalność na rzecz mieszkańców                8 445 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

 

§ 2.

Ustala się szczegółowy zakres rzeczowy projektu planu finansowego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Skarbnik Rady Osiedla                                             Przewodnicząca Rady Osiedla

Nr uchwały: 
30/2017
Data uchwały: 
24/01/2017
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
PDF icon zalacznik nr 1.pdf63.88 KB