w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2018

Uchwała Nr   53/2018

Rady Osiedla Osów z dnia 11 stycznia 2018 roku

 

 

w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2018.

 

Na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok w wysokości 18.978 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100), z tego:

 

diety przewodniczącego                                                4 770 zł,

diety zarządu                                                                 4 770 zł,

obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli                            900 zł,

działalność na rzecz mieszkańców                                8 538 zł,

 

§ 2.

 

Ustala się szczegółowy zakres rzeczowy planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
53/18
Data uchwały: 
11/01/2018
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
PDF icon img004.pdf634.32 KB