W sprawie przyznania diet dla Zarządu Rady Osiedla Osów

Uchwała Nr  1 /19

Rady Osiedla Osów z dnia 21 maja 2019 roku

 

Na podstawie § 25 ust. 3 Statutu Osiedla Osów (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przyznać dietę dla Sekretarza i Skarbnika Rady Osiedla Osów w wysokości po 200 zł miesięcznie.                                                                       

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                              Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Rada Osiedla Osów podjęła uchwałę wykonując zalecenie pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym P/1/19 z dnia 7.03.2019 roku.

Nr uchwały: 
1 /19
Data uchwały: 
21/05/2019
Kadencja: 
2019-2024