w sprawie w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2020

Uchwała Nr  18 /19

Rady Osiedla Osów z dnia 12 grudnia 2019 roku

 

w sprawie w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2020.

Na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się projekt planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok w wysokości 19.230 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100), z tego:

 

diety przewodniczącego                                                4 832 zł,

diety zarządu                                                                 4 800 zł,

obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli                         3 598 zł,

działalność na rzecz mieszkańców                               6 000 zł,

 

§ 2.

Ustala się szczegółowy zakres rzeczowy planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Osiedla Osów

Przewodnicząca Zarządu

i Rady Osiedla Osów

Nr uchwały: 
18/19
Data uchwały: 
12/12/2019
Kadencja: 
2019-2024