w sprawie wniesienia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa 3” w Szczecinie.

Uchwała Nr 40 / 2017

 

Rady Osiedla Osów z dnia 16 maja 2017 roku

 

 

w sprawie wniesienia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa 3” w Szczecinie.

 

Na podstawie oraz § 7 ust. 5g i 6f Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr XLIV/1311/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2014, w sprawie Statutu Osiedla) oraz z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 778 ze zm.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Przedłożyć na ręce Prezydenta Miasta Szczecina uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa 3” w Szczecinie zawarte w piśmie znak RO-OS/……./2017 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                                                            

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Przeznaczenie terenów elementarnych: Z.O.2115 na funkcję mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą oraz Z.O.2116 na funkcję mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji usług gastronomicznych - nie leży w interesie mieszkańców Osiedla Osów, a wręcz stoi z nim w sprzeczności. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się być uregulowanie istniejącego stanu – doprowadzenia do zgodności istniejącego zagospodarowania/ użytkowania terenu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Proponowane w uwagach zmiany winny stanowić kompromis pomiędzy interesem właścicieli sąsiednich nieruchomości (możliwość dzierżawienia przyległego terenu jak dotychczas – teren Z.O.2116) i ogólnym interesem lokalnej społeczności – udostępnienie przestrzeni mieszkańcom na cele rekreacji i wypoczynku.

Nr uchwały: 
40/2017
Data uchwały: 
16/05/2017
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
PDF icon załącznik do 40 Uwagi do planu _2_.pdf68.04 KB