w sprawie wydania opinii dot. nazwy ul. Wichrowa.

Uchwała Nr   23 /20

Rady Osiedla Osów z dnia 25 lutego 2020 roku

 

w sprawie wydania opinii dot. nazwy ul. Wichrowa.

Na podstawie § 7 ust. 6 pkt k) Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Zaopiniować pozytywnie proponowaną nazwę nowej ulicy na Osiedlu Osów – Wichrowa.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Zarządu

i Rady Osiedla Osów

 

Uzasadnienie:

Uchwałę przyjęto większością głosów: 7 głosów „za” przy 4 głosach wstrzymujących się.

Nr uchwały: 
23 / 20
Data uchwały: 
25/02/2020
Kadencja: 
2019-2024