w sprawie wydania opinii dot. przeznaczenia środków funduszu WIRO 2019/2020 na wykonanie projekt budowy ul. Chłodnej i ul. Tropikalnej w Szczecinie.

Uchwała Nr   25 /20

Rady Osiedla Osów z dnia 25 lutego 2020 roku

 

w sprawie wydania opinii dot. przeznaczenia środków funduszu WIRO 2019/2020 na wykonanie projekt budowy ul. Chłodnej i ul. Tropikalnej w Szczecinie.

Na podstawie § 7 ust. 6 pkt g) Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Osów negatywnie opiniuję wniosek mieszkańców ws. podjęcia uchwały dotyczącej przeznaczenia środków funduszu WIRO 2019/2020 na wykonanie projekt budowy ul. Chłodnej i ul. Tropikalnej w Szczecinie.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Zarządu

i Rady Osiedla Osów

 

Uzasadnienie:

Podstawą podjęcia uchwały negatywnie opiniującej wniosek są obawy co do możliwości realizacji inwestycji budowy ulic Tropikalnej i Chłodnej, wobec nie umieszczenia ich w planie inwestycji drogowych Miasta Szczecin.

Przeznaczenie środków RO na projekt wykonawczy nie zagwarantuje, zdaniem członków Rady Osiedla, realizacji tej inwestycji w najbliższych latach.

Negatywnie zaopiniowało wniosek 8 radnych, przy 1 głosie za i 1 wstrzymującym się.

Nr uchwały: 
25 / 20
Data uchwały: 
25/02/2020
Kadencja: 
2019-2024