W sprawie wydania opinii o dzierżawie działki drogowej położonej w Szczecinie przy ul. Słoneczników 13, składającej się z działki nr ewid. 446 z obrębu 2019 w celu poprawy zagospodarowania.

Uchwała nr 31/2020
Rady Osiedla Osów
z dnia 9.06.2020

W sprawie wydania opinii o dzierżawie działki drogowej położonej w Szczecinie przy ul.
Słoneczników 13, składającej się z działki nr ewid. 446 z obrębu 2019 w celu poprawy
zagospodarowania.

Na podstawie paragraf 7 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/774/17 Rady
Miasta Szczecin z dn. 25.04.2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz. U. woj.
Zachodniopomorskiego, poz. 2878 z 2017 roku)), Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1
Rada Osiedla Osów postanawia wydać opinię pozytywną o dzierżawie ww. działki.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Działka jest częścią drogi przeciwpożarowej. Przy zagospodarowaniu jej prosimy o
uwzględnienie bezpieczeństwa p.poż wszystkich mieszkańców.

Nr uchwały: 
31/20
Data uchwały: 
09/06/2020
Kadencja: 
2019-2024