W sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Wiśniowej 26, składającej się z działki nr 111/10 z obrębu 2019 w celu poprawy warunków zagospodarowania

Uchwała nr 35/2020
Rady Osiedla Osów
z dnia 9.06.2020

W sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w
rejonie ulicy Wiśniowej 26, składającej się z działki nr 111/10 z obrębu 2019 w celu poprawy
warunków zagospodarowania

Na podstawie paragraf 7 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/774/17 Rady
Miasta Szczecin z dn. 25.04.2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz. U. woj.
Zachodniopomorskiego, poz. 2878 z 2017 roku)), Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1
Rada Osiedla Osów postanawia negatywnie zaopiniować dzierżawę ww. nieruchomości
gruntowej.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Z powodu zaniedbania działki przez właściciela Rada Osiedla postanowiła zaopiniować
negatywnie dzierżawę, ale jeżeli właściciel uporządkuje teren Rada ponownie rozpatrzy
wniosek o dzierżawę.

Nr uchwały: 
35/20
Data uchwały: 
09/06/2020
Kadencja: 
2019-2024