W sprawie wydania opinii o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Miodowej, składającej się z działek nr ewid. 17/11 i 17/7 z obrębu 2010

Uchwała nr 29/2020
Rady Osiedla Osów
z dnia 9.06.2020

W sprawie wydania opinii o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy
ul. Miodowej, składającej się z działek nr ewid. 17/11 i 17/7 z obrębu 2010

Na podstawie paragraf 7 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/774/17 Rady
Miasta Szczecin z dn. 25.04.2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz. U. woj.
Zachodniopomorskiego, poz. 2878 z 2017 roku)), Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1
Rada Osiedla Osów postanawia wydać opinię negatywną o sprzedaży ww. nieruchomości
gruntowej.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Ze względu na walory przyrodnicze terenu oraz sprzeciw okolicznych mieszkańców Rada
Osiedla Osów podjęła decyzję o wydaniu negatywnej opinii dotyczącej sprzedaży ww.
nieruchomości gruntowej.

Nr uchwały: 
28/20
Data uchwały: 
09/06/2020
Kadencja: 
2019-2024