W sprawie wydania opinii o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Chłodnej, składającej się z działki nr 2/3 z obrębu 2020 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy w

Uchwała nr 34/2020
Rady Osiedla Osów
z dnia 9.06.2020

W sprawie wydania opinii o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w
rejonie ulicy Chłodnej, składającej się z działki nr 2/3 z obrębu 2020 w drodze przetargu
ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków
zagospodarowania

Na podstawie paragraf 7 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/774/17 Rady
Miasta Szczecin z dn. 25.04.2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz. U. woj.
Zachodniopomorskiego, poz. 2878 z 2017 roku)), Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1
Rada Osiedla Osów postanawia pozytywnie zaopiniować sprzedaż ww. nieruchomości
gruntowej.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Sprzedaż ww. nieruchomości gruntowej wpłynie na pozytywnie na zagospodarowanie terenu i
poprawę estetyki otoczenia.

Nr uchwały: 
34/20
Data uchwały: 
09/06/2020
Kadencja: 
2019-2024