w sprawie zabezpieczenia środków na realizację przyłącza do sieci ENEA w roku 2018

Uchwała Nr 51/2017

 

Rady Osiedla Osów z dnia  7 listopada 2017 roku

 

 

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację przyłącza do sieci ENEA w roku 2018.

 

Na podstawie §7  Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878 z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Rada Osiedla Osów zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie Rady Osiedla Osów na rok 2018 środków finansowych na realizację przyłącza do sieci ENEA w kwocie 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi Rady Osiedla Osów.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Osiedla Osów

Przewodnicząca Zarządu

i Rady Osiedla Osów

Nr uchwały: 
51/17
Data uchwały: 
07/11/2017
Kadencja: 
2015-2019