w sprawie zmiany uchwały nr 66/18 Rady Osiedla Osów w sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2019..

Uchwała Nr 4/19

Rady Osiedla Osów z dnia  21 maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 66/18 Rady Osiedla Osów w sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2019..

 

Na podstawie §7 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878 z 2017 r.)  w związku z uchwałą nr 66 /2018 Rady Osiedla Osów z dnia 30.10.2018 roku Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Osów postanawia przeznaczyć kwotę 190 000zł na następujące inwestycje na osiedlu:

L.p

Nazwa zadania

Lokalizacja

Szacowana kwota

1.

Budowa przyłączy elektrycznych i wod-kan przy boisku na ul. Wiśniowej

Boisko ul. Wiśniowa

45 000zł

2.

Zakup i montaż tablicy informacyjnej z planem sytuacyjnym na Osiedlu Skarbówek 

Osiedle Skarbówek

2 000zł

3.

Powiększenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń

ul. Zawiła

113 000zł

4.

Ogrodzenie polany rekreacyjnej przy ul. Zawiłej

ul. Zawiła

30 000 zł

Suma :

190 000zł

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                              Przewodnicząca Rady Osiedla

 

Uzasadnienie:

 

Po przedyskutowaniu i przeanalizowaniu sytuacji na osiedlu Osów RO podjęła decyzję o ogrodzeniu inwestycji realizowanej na podstawie planu inwestycji 2018 (Zagospodarowanie terenu między ul. Wiśniową i Zawiłą poprzez wyposażenie siłowni pod chmurką, budowę wiaty, wykonanie strefy gier podwórkowych oraz strefy z miejscem na ognisko). W związku z powyższym dodane zostało działanie nr 4 Ogrodzenie polany rekreacyjnej przy ul. Zawiłej.

Nr uchwały: 
4 /19
Data uchwały: 
21/05/2019
Kadencja: 
2019-2024