w sprawie zmiany w zestawieniu inwestycji na rok 2018

Uchwała nr 60 /2018

Rady Osiedla Osów z dnia 04.07.2018 roku

 

 

Na podstawie §6 i 7 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) w związku z uchwałą nr 54 /2018 Rady Osiedla Osów z dnia 11.01.2018r. oraz uchwałą nr 56/2018 z dnia 27.02.2018 r., Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmiany w zestawieniu inwestycji na rok 2018 wg poniższej tabeli.

 

Lp

Nazwa zadania

Lokalizacja

Szacowana kwota

 

Zagospodarowanie terenu między ul. Wiśniową i Zawiłą poprzez wyposażenie siłowni pod chmurką, budowę wiaty, wykonanie strefy gier podwórkowych oraz strefy z miejscem na ognisko

ul. Wiśniowa i ul. Zawiła

168 838zł

3.

Wykonanie projektu (budowlanego i wykonawczego) niezbędnego do zgłoszenia robót w WUiAB oraz realizacji zadań tj.: wyposażenia siłowni pod chmurką, renowacji placu po dawnym boisku - wykonanie miasteczka rowerowego wraz z grami ulicznymi, budowa miejsca na ognisko, budowa wiaty drewnianej.

Teren rekreacyjny przy ul. Zawiłej

13 300zł

Suma :

182 138zł*

 

*Po uwzględnieniu oszczędności z 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Skarbnik                                                                        Przewodnicząca Rady Osiedla

 

Uzasadnienie:

Przewidziana do realizacji inwestycja zlokalizowana będzie na jednym terenie (wszystko na tej samej działce), stąd też nie jest możliwe rozdzielenie tego zadania na mniejsze (jest to niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych). Zadanie będzie realizowane w trybie przetargu nieograniczonego, ponieważ kwota przekracza 30.000 euro.

Nr uchwały: 
60/18
Data uchwały: 
04/07/2018
Kadencja: 
2015-2019